Thông tin trường

  • Số 103 -105 Bồ Đề, Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên Hà Nội
  • Tel: 0438730833
  • Email: c1bode-lb@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Bồ Đề

Trường tiểu học Bồ Đề

Bình luận