Thông tin trường

  • Lô NT1 - Khu đô thị mới Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
  • Tel: (04) 62910766 - Fax: (04) 62910766
  • Email: ththanglongkidsmart@gmail.com

Trường tiểu học Thăng Long Kidsmart

1.Tên trường
Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart
Tên tiếng Anh: Thang Long Kidsmart Primary School
Mô hình: Trường chất lượng cao.

2.Trụ sở
Lô NT1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

3.Vị trí pháp lý
Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart nằm trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động phù hợp với Luật giáo dục, Điều lệ hoạt động của trường Tiểu học, trường phổ thông, có văn bằng chứng chỉ phù hợp với hệ thống văn bằng chứng chỉ trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

4. Mục tiêu xây dựng và phát triển

“Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart là nơi đào tạo và phát triển toàn diện cho học sinh, tạo nền tảng vững chắc về kiến thức, kỹ năng, sức khỏe cũng như cảm thụ nghệ thuật để xây dựng một thế hệ nhân bản, tài năng, nhiệt huyết, tự tin trong nền kinh tế tri thức góp phần tạo dựng xã hội phồn vinh.”

Mục tiêu của trường là xây dựng cơ sở tiên tiến về đào tạo bậc Tiểu học, góp phần xây dựng thế hệ mới năng động, sáng tạo, tài năng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước, tạo ra các sản phầm có hàm lượng chất xám cao, theo nguyên tắc:

– Có chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu quê hương và gia đình, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập thân, lập nghiệp.
– Phương pháp dạy và học tiên tiến, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.
– Đạt trình độ giáo dục Tiểu học ở các nước trong khu vực và trên thế giới.
– Xây dựng các kỹ năng mềm thiết yếu chủ động tham gia quá trình toàn cầu hóa.
– Phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho thế hệ tương lai

Định hướng và cũng là mong muốn về sự khác biệt so với các trường Tiểu học khác của trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart là đào tạo các học sinh theo “chuẩn quốc tế” mà vẫn mang bản chất Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc có khả năng theo học tất cả các trường đẳng cấp trên thế giới.

5. Chức năng

– Đào tạo, bồi dưỡng thế hệ học sinh có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực, có khả năng hòa nhập vào các chương trình giáo dục quốc tế ở các bậc học cao hơn.

– Nghiên cứu phát triển về giáo dục.
– Hợp tác quốc tế góp phần đưa giáo dục Việt Nam tham gia tích cực vào nền giáo dục phát triển
– Gìn giữ và phát triển những di sản và bản sắc văn hóa dân tộc
– Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu tuổi và giới.
– Tuyển sinh và quản lý người học.
– Phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.
– Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội phù hợp.
– Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

6. Quyền tự chủ
Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart do các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà doanh nghiệp góp vốn thành lập, được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự theo quy định cụ thể của Điều lệ Trường Tiểu học, trung học phổ thông và các quy định của Pháp luật Việt Nam.

Bình luận