Thông tin trường

  • Ngõ 94 Thượng Thanh, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
  • Tel: 0438274863
  • Email: c1thuongthanh-lb@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Thượng Thanh

Trường tiểu học Thượng Thanh

Bình luận